V případě Vašeho zájmu o některý z uvedených titulů Vám zajistím projektanta architekta, budu se spolupodílet na přípravě projektu, zajistím podklady potřebné k podání žádosti, zpracuji a podám žádost o podporu. Po přidělení podpory zajistím vedení zadávacího řízení na realizaci projektu a zajistím Vám celkový projektový management – projektové vedení realizace projektu až do celkového ukončení realizace, vypořádání podpory a závěrečného vyhodnocení celého projektu.

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Státní fond životního prostředí

Národní programy

Státní zemědělský intervenční fond

Program rozvoje venkova

Prioritní osy I. až III.

Prioritní osa LEADER

Program obnovy venkova

Finanční nástroje péče o krajinu Ministerstva životního prostředí

Program péče o krajinu

Program obnovy přirozených funkcí krajiny